SLOVENSKY | ENGLISH


A N K E T A
VYJADRITE SVOJ NÁZOR

Marketingová ponuka NLC (pdf)


Úvod || Organizačná štruktúra || Logo

Vznik Národného lesníckeho centra vo Zvolene

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ruší s účinnosťou 31. decembra 2005 samostatnú právnu subjektivitu ako právnickych osôb štátu príspevkovým organizáciám:

  1. Lesnícky výskumný ústav Zvolen,
  2. Lesoprojekt Zvolen,
  3. Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Zvolen.

Zriaďuje od 1. januára 2006 príspevkovú organizáciu:

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
Ul. T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

v celom rozsahu právneho nástupcu.

Zahájenie činnosti

Dňa 10. januára v aule Technickej univerzity vo Zvolene bola oficiálne zahájená činnosť Národného lesníckeho centra za prítomnosti ministra pôdohospodárstva SR Zsolta Simona, generálneho riaditeľa Sekcie lesníckej MP SR Ing. Valéra Cmorika, rektora Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Jána Tučeka, CSc., generálneho riaditeľa Lesov SR, š. p., Ing. Karola Vinša, primátora mesta Zvolen Ing. Miroslava Kuseina, predsedu Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy prof. Ing. Alexandra Sommera, DrSc., riaditeľa Ústavu ekológie SAV Ing. Jozefa Váľku, PhD. a dekana Lesníckej fakulty prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CSc.